Skip To Main Content

Menu Trigger Container

Navigation

Navigation

Sticy header

Navigation

Menu Trigger Container

Container

Landing-nav, don't delete

Breadcrumb, don't delete

Get Social with NCSD
Facebook
Instagram logo
Twitter logo
Youtube
LinkedIn

District Policies - Vietnamese

Những Quy Định của Khu Học Chánh


Khu Học Chánh North Clackamas có chuyển ngữ những quy định và những điều luật hành chánh thường được áp dụng của Khu Học Chánh.  Các phiên bản được chuyển dịch có sẵn để tải xuống ở phía dưới của trang mạng này.  Muốn có toàn thể Cẩm Nang các Quy Định của Khu Học Chánh North Clackamas 12 Trực Tuyến, hãy bấm vào đây.

NHỮNG HỎI THƯỜNG HỎI:

Quy Định là gì?
Quy định của ban quản trị là những bản tuyên bố đưa ra các mục đích và quy luật chung về việc tổ chức và chương trình của hệ thống nhà trường.

Điều Luật Hành Chánh (AR) là gì?
Điều luật hành chính là những chi tiết được khai triển để áp dụng các quy định. Những điều luật nói bằng cách nào, bởi ai, ở đâu và khi nào được thi hành.

Cuốn Cẩm Nang được sắp đặt như thế nào?
Cẩm nang các quy định được sắp đặt theo các mục dưới đây:

A/B   Ban Quản Trị
C    Ban Điều Hành
D    Quản Lý Tài Chánh
E    Những Dịch Vụ Hỗ Trợ
F    Các Cơ Sở, Trường Ốc, Công Thự
G    Ban Nhân Sự
H    Ban Thương Thảo
I    Giảng Dạy
J    Học Sinh
K/L   Liên Hệ Cộng Đồng

Lưu Ý: Có sự chậm trễ giữa thời gian ban quản trị thay đổi quy định và thời gian những sự thay đổi đó niêm yết trên trang mạng này.  Những quy định trên trang này chỉ là phần thông tin và không phản ảnh bất cứ những sự thay đổi nào đang diễn ra.  Các quy định và điều luật hành chánh chính thức có sẵn từ: Sandra Henderson, Phụ Tá Hành Chánh của Tổng Giám Đốc kiêm Thư Ký Ban Quản Trị collingwoodd@nclack.k12.or.us số (503) 353-6002.

Không thấy quy định quý vị đang tìm? Xin liên lạc với Dịch Vụ Thông Dịch & Chuyển Ngữ 503-353-6128 để được giúp đỡ.

** Được dùng trong quy định này, thuật ngữ cha mẹ bao gồm người giám hộ theo pháp lý hay người có liên hệ cha mẹ. Tình trạng và nghĩa vụ của người giám hộ  theo pháp lý được định nghĩa trong ORS 125.005 (4) và 125.300 - 125.325. Sự minh định một cá nhân có hành động trong phạm vi liên hệ của cha mẹ, với mục đích xác định nơi cư ngụ, tuỳ  thuộc vào sự đánh giá những yếu tố liệt kê trong ORS 419B.373. Sự minh định cho những mục đích khác tuỳ thuộc vào sự đánh giá những yếu tố này và quyền hạn của luật sư căn cứ vào ORS 109.056. Đối với học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt, cha mẹ còn bao gồm cha mẹ thay thế, một học sinh trưởng thành mà quyền dân sự đã được chuyển giao và cha mẹ nuôi như đã được định nghĩa trong OAR 581-015-2000.

TÀI LIỆU HỖ TRỢ